OBCHODNÍ PODMÍNKY

Společnosti Tradiční evropská medicína s.r.o., se sídlem Pod višňovkou 2092/28,
Praha 4 - Krč, PSČ 140 00

IČ 14294010

Zapsané: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v části C, vložka 363511

ID datové schránky: nha3zh

Kontakt: info@temperatio.cz

Objednávky akceptujeme pomocí e-shopu, písemně na adrese info@temperatio.cz nebo telefonicky.

Telefonní kontakt: +420 775 306 288 Po-Pá 9 - 16 hod

 

Bankovní spojení:

Banka Fio banka, a.s.

číslo účtu pro platby v CZK: 2602138225 / 2010

BIC/SWIFT kód: FIOBCZPPXXX

IBAN: CZ52 2010 0000 0026 0213 8225

 

 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 2. Tyto Obchodní Podmínky („OP“) a reklamační řád jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z nákupu produktů, balíčků v internetovém obchodě temperatio.cz či z objednávky akce, např. jednodenního setkání, kurzu, semináře či online produktu uzavřené mezi „kupujícím“ též „účastníkem“ a „prodávajícím“ též „pořadatelem“ v případě akce.
 3. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.temperatio.cz je obchodní firma Tradiční evropská medicína s.r.o., se sídlem Pod višňovkou 2092/28, Praha 4 - Krč, PSČ 140 00, IČ 14294010, zapsána u Městského soudu v Praze v části C, vložka 363511.
 4. Ustanovení těchto OP jsou nedílnou součástí nabídky produktů a akcí, případně jiné smlouvy, která na ně odkazuje (např. prodej digitálního obsahu, konzultací) dále označované také jako „produkt“.
 5. Pro vyloučení pochybností se tyto OP vztahují také pro nákup e-booků (elektronických knih) a online kurzů (dále obojí společně označované i jako „digitální obsah“ nebo „produkty“ přes webové rozhraní temperatio.cz.
 6. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

 

 1. INFORMACE O ZBOŽÍ A CENÁCH

 2. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží/produktu a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Ceny zboží neobsahují náklady na dopravu a způsob platby zvolené kupujícím při objednání zboží. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

 3. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a nenahrazuje rady kvalifikovaného lékaře. Prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

 4. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenska.

 5. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

 1. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 2. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od běžné sazby poskytované příslušnými telekomunikačními společnostmi kupujícího.

 3. Kupující provádí objednávku zboží či akce těmito způsoby:
  • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě prodávajícího temperatio.cz,
  • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace
  • telefonicky na telefonním čísle +420 775 306 288


 4. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob dopravy a platby, dále uvede své kontaktní a fakturační údaje, případně jinou dodací adresu. Osoba, která uzavírá kupní smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Firemní zákazník“ nebo „Velkoobchodní zákazník“), doplní navíc své IČO, DIČ. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko DOKONČIT OBJEDNÁVKU. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito Obchodními podmínkami seznámil.

 5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím.  Má se za to, že pokud prodávající do 24 hodin (ve dnech pracovního volna, pracovního klidu a o svátcích se tato lhůta automaticky prodlužuje o dobu jejich trvání) od přijetí objednávky tento návrh na uzavření kupní smlouvy neodmítne, považuje se kupní smlouva uplynutím této lhůty za uzavřenou a objednávka za přijatou. Tímto okamžikem vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti podle aktuálních Obchodních podmínek (dále jen „Kupní smlouva“). O přijetí objednávky prodávající vyrozumí kupujícího na jeho e-mailovou adresu, kterou při objednání zboží zadal. Oznámení o případném odmítnutí objednávky doručí prodávající kupujícímu rovněž na jeho e-mailovou adresu.

 6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Kupní smlouvy a Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto Obchodních podmínkách.

 7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku nejpozději do okamžiku jejího přijetí nebo odmítnutí prodávajícím podle odst. 4. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail prodávajícího uvedený v těchto Obchodních podmínkách. Storno odeslané objednávky je však možné jen tehdy, pokud objednávka ještě nebyla vyřízena a expedována ke kupujícímu. Storno odeslané objednávky se provádí zasláním e-mailu na adresu info@temperatio.cz nebo telefonicky na čísle +420 775 306 288. Kupující je povinen uvést informace o objednávce, její číslo a své identifikační údaje. Pokud není možné objednávku stornovat, může kupující zboží vrátit neporušené a bez známek užití či opotřebení do jednoho měsíce zpět prodávajícímu, a to bez udání důvodu a způsobem uvedeným v článku XI. jako při odstoupení od smlouvy.

 8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto Obchodních podmínek.  Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Kupní smlouvy a Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

 9.   PODROBNÉ POKYNY K AKCI

 10. Informace k akci mohou být prodávajícím upřesněny v Pokynech zaslaných na email uvedený kupujícím v objednávce.

 11. Pokud kupující neobdrží konečné pokyny 7 dní před konáním akce, zavazuje se kontaktovat prodávajícího. V opačném případě se má za to, že kupující veškeré pokyny k akci obdržel.
 12. Kupující se zavazuje respektovat informace a doporučení uvedená v Pokynech a pokynech na webových stránkách o akci, především požadavky na vybavení.
 13. Prodávající má právo vyloučit kupujícího z účasti na programu, zejména s ohledem na bezpečnost, pokud jeho vybavení neodpovídá požadavkům uvedeným v Pokynech k akci, z důvodu chování kupujícího. V případě, že dojde k vyloučení kupujícího z programu v důsledku jednostranného nedodržení podmínek uvedených v Pokynech (resp. celého Smluvního rámce) kupujícím, nemá kupující nárok na odstoupení od smlouvy, náhradu jakékoli škody, odstranění vady akce ani jiné plnění z tohoto důvodu.
 14. Produkt je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z produktu a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí jsou pouze v rukou kupujícího a prodávající za ně nenese žádnou odpovědnost.

 15. INFORMACE O UZAVŘENÉ SMLOUVĚ A OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH
 16. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující upozorněn před uskutečněním objednávky a má možnost se s nimi seznámit. Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se plně seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Ceny uvedené v kupní smlouvě jsou platné v době uskutečnění objednávky, na e-shopu jsou uvedeny konečné ceny. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

 17. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, je prodávajícím archivována a není přístupná třetím osobám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) při uzavírání kupní smlouvy jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá, tyto náklady si kupující hradí sám a nejsou součástí ceny objednaného produktu.

 

 1. ZÁKAZNICKÝ ÚČET
 2. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z internetového obchodu. 

 3. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a závazné.
 4. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

 5. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

 6. Prodávající může zrušit zákaznický účet kupujícího v případě, když kupující svůj zákaznický účet déle nevyužívá nebo v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek.

 7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY A DODÁNÍ ZBOŽÍ
 2. Cena produktu je stanovena smluvně a je součástí Smluvního rámce.

 3. Cena produktu zahrnuje služby, které jsou z produktu výslovně uvedeny v katalogu prodávajícího. Do ceny produktu mohou být zahrnuty i další doplňkové služby.

 4. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu plnou cenu produktu včetně doplňkových služeb již při uzavření smlouvy či ve lhůtě splatnosti příslušného daňového dokladu.

 5. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží podle Kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
  a) dobírkou v hotovosti při předání zboží,
  b) bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího,
  c) bezhotovostně platební kartou,
  d) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány,e) v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru výdejně zásilek.

 6. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná podle instrukcí zaslaných prodávajícím kupujícímu e-mailem v oznámení o přijetí objednávky. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

 7. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží. Zboží je kupujícímu dodáno:
  a) na adresu uvedenou kupujícím v objednávce
  b) prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil.

 8. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Není-li ujednáno jinak, je zboží dodáváno prostřednictvím přepravní společností PPL.

 9. Je-li prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Prodávající odpovídá za to, že obaly dodávaných produktů splňují všechny zákonné požadavky. Na obalu je uvedeno úplné složení produktu a návod k použití. Text odpovídá textu schválenému příslušným státním orgánem. Na obalu je vždy vyznačeno datum minimální trvanlivosti produktu.

 10. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Kupující je povinen věnovat pozornost zejména povrchu kartonu balíku či obálky, ochranné pásce a veškerým, i drobným porušením a trhlinám, obzvláště pak průrazům kartonu a deformacím rohu balíku. Tyto příznaky mohou znamenat neopatrné zacházení s balíkem během přepravy a tím i možný vznik škody na zboží uvnitř balení. Kupující v takovém případě sepíše s přepravcem reklamační protokol, event. záznam o stavu v jakém byl balík či obálka doručeny, jakož i o případných dalších poškozeních, za účelem řešení reklamace a minimalizace vzniku možných škod.

 11. Kupující obdrží zboží od přepravce v obálce či v balíku. Zboží expeduje prodávající v pracovních dnech (obvykle do 1-5 pracovních dnů) jeho předáním dopravci. Doba doručení zboží se řídí vnitřními předpisy přepravce. V případě, že některé položky zboží nejsou momentálně skladem, ale jsou již na cestě, může se doba expedice prodloužit o 1-7 pracovních dnů nad rámec obvyklé expediční doby. V případě, že některé položky zboží nejsou momentálně skladem a ani na cestě, bude prodávající kontaktovat kupujícího e-mailem. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s Kupní smlouvou tak neučinil.

 12. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího nebo je přiložen k dodávanému zboží. Tento daňový doklad je současně i dodacím a záručním listem k objednanému zboží. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.

 

 1. ZMĚNA SMLOUVY U PRODUKTU AKCE
 2. Prodávající má právo navrhnout kupujícímu změnu smlouvy, zejména změnu programu, trasy či jiné podmínky akce nebo služeb, k jejímuž poskytnutí se ve smlouvě zavázal, pokud ho k tomu nutí vnější okolnosti, např. stav počasí nebo jiné závažné ohrožení bezpečnosti v cílovém místě akce, či významné dopravní omezení nebo jiná důležitá okolnost. Má-li být v důsledku změny smlouvy změněna i cena produktu, uvede prodávající v návrhu podle předchozí věty i výši nové ceny.
 3. Pokud kupující z jakýchkoli důvodů na své straně nevyužije zcela nebo zčásti služby, na jejichž poskytnutí měl podle smlouvy právo, nezakládá taková skutečnost jakýkoli nárok na slevu z ceny akce nebo těchto služeb.
 4. V případě změny objednávky (např. změna kupujícího) ze strany kupujícího může prodávající účtovat kupujícímu manipulační poplatek 500 Kč za každou takto požadovanou změnu. Požadavek kupujícího na změnu akce (jiný termín, jiný typ akce) se považuje za odstoupení od smlouvy dle OP, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak.
 5. ZRUŠENÍ AKCE
 6. Realizace akce z nabídky/katalogu prodávajícího je podmíněna dosažením minimálního počtu kupujících.

 7. Prodávající bude informovat kupujícího elektronickou poštou o zrušení akce z důvodu nedosažení minimálního počtu účastníků nejpozději 5 dní před konáním akce. V tomto případě se vrací kupujícímu zaplacená úhrada v plné výši na bankovní účet, ze kterého byla akce zaplacena.

 8. Prodávající má právo na zrušení akce v důsledku neodvratitelné události, která zabraňuje pořádání akce nebo ohrožuje bezpečnost kupujících, kdykoli před odjezdem na akci i v jejím průběhu. V tomto případě se vrací kupujícím zaplacená úhrada snížená o prokazatelně realizované výdaje.

 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
 2. Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, zejména, že bylo při jeho dodání v odpovídajícím množství, hmotnosti a jakosti. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu nebo v návodu připojenému ke zboží uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

 3. Volbu způsobu reklamace má kupující. V případě výskytu vady zboží může kupující předložit prodávajícímu reklamaci a požadovat:
  a) výměnu za nové zboží,
  b) opravu (doplnění chybějícího zboží),
  c) přiměřenou slevu z kupní ceny,
  d) odstoupení od smlouvy.

 4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy jen tehdy, pokud má zboží podstatnou vadu. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na výměnu zboží nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 5. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího není možná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy. Není-li výměna nebo doplnění chybějícího zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Pokud kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.

 6. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle prodávajícího. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 7. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na jiné lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od Kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu. O výsledku reklamace prodávající informuje kupujícího e-mailem.

 8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby nebo záruky za jakost. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.
 9. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 11. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodů do čtrnácti dnů ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. V případě odstoupení od smlouvy spotřebitel nejlépe písemně kontaktuje prodávajícího a uvede, že odstupuje od smlouvy, pokud možno i s uvedením čísla objednávky a čísla účtu pro vrácení kupní ceny.

 12. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat do sídla prodávajícího,
  nebo na adresu sídla Pod višňovkou 2092/28, Krč, 140 00 Praha 4,
  nebo na adresu elektronické pošty info@temperatio.cz

 13. Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, nebo které bylo dodáno v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických nebo zdravotních důvodů jej není možné vrátit. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. V případě dodání vzorku či dárku společně s objednávkou, je nutné vrátit je společně s produkty zpět prodávajícímu.

 14. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit zboží prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující je povinen k navrácení zboží využít přednostně zaslání standardním poštovním balíkem. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

 15. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od navrácení zboží všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud tím prodávajícímu nevzniknou další náklady. Poplatky za poštovné/balné se nevrací.

 16. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené a nepoužité, a to v původním neotevřeném obalu zboží. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Zboží je kupující povinen vrátit spolu s fakturou – daňovým dokladem (originál nebo kopie). Zboží vrácené na dobírku prodávajícího nebudou prodávajícím přijaty a nepovažují se proto za řádné navrácení zboží.

 17. Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY PŘI NÁKUPU AKCE/KURZU/SEMINÁŘE 
 2. Kupující i prodávající může před zahájením akce od smlouvy odstoupit vždy.

 3. Zrušil-li prodávající akci z jiného důvodu než pro porušení povinnosti kupujícího, nabídne kupujícímu náhradní akci celkově odpovídající alespoň tomu, co bylo původně ujednáno, pokud je v možnostech prodávajícího takovou akci nabídnout.

 4. Odstoupí-li od smlouvy kupující z jiného důvodu, než pro porušení povinnosti prodávajícího, zaplatí prodávajícímu odstupné ve výši 50% z ceny akce/kurzu., a to za sebe i za každou jím přihlášenou osobu. Stejné odstupné kupující zaplatí, odstoupí-li od smlouvy prodávající pro porušení povinnosti kupujícího. Za den odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího je považován den, kdy kupující doručí prodávajícímu písemné oznámení o odstoupení od smlouvy.

 

 

 

 

 1. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Doba pro uplatnění práva z vadného plnění a záruční doba

 1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 2. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Záruční doba zboží činí 24 měsíců, záruční doba začíná dnem převzetí zboží kupujícím.

 3. Je-li na prodávaném zboží, jeho obalu, v návodu k němu připojeném nebo v reklamě vyznačena v souladu s jinými právními předpisy doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce na jakost a záruka zaniká uplynutím této doby.

 4. V případě výměny zboží v záruční době začne záruka běžet znovu od převzetí nové věci.


Kontrola zásilky

Při převzetí zásilky od přepravce je kupující povinen zkontrolovat stav zásilky a neporušenost obalů zboží. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu zboží či neúplnost zásilky, kupující by měl za přítomnosti dopravce do přepravních dokladů zapsat záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít.


Uplatnění a vyřízení reklamace

V případě, že kupující objeví na zakoupeném zboží vadu v době uplatnění práva z vadného plnění nebo v průběhu záruční doby, má právo na reklamaci. Reklamované zboží včetně kopie dodacího listu a uplatnění reklamace kupující zašle nebo po předchozí dohodě osobně doručí na naši adresu:

Tradiční evropská medicína s.r.o.,
Pod višňovkou 2092/28, Praha 4 – Krč, PSČ 140 00

Kontaktní osoba pověřená reklamačním řízením:
Pavla Vacková, email: pavla@temperatio.cz
Provozní doba: 8:30 - 16:30 (pracovní dny)

 1. Reklamaci je samozřejmě možné uplatňovat i v sídle společnosti prodávajícího.
 2. Prodávající je povinen přijmout reklamaci, vydat kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 3. přijetí reklamovaného zboží bude spotřebitel informován emailem.
 4. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.
 5. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

  Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena nejpozději do 30 ti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem, nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.


 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH DAT
 2. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou považovány za důvěrné. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.

 3. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách ochrany osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, které jsou zveřejněny na 


 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 2. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@temperatio.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího prodávající zašle kupujícímu na jeho elektronickou adresu.

 4. Všechny spory mezi smluvními stranami vzniklé z právních vztahů založených touto smlouvou nebo v souvislosti s ní, budou řešeny především vzájemným jednáním při vynaložení veškerého úsilí ke smírnému řešení, případně prostřednictvím mediátora, jehož si společně zvolí. V případě, že smluvní strany nedosáhnou vzájemným jednáním smírného řešení sporu vzniklého z právních vztahů založených touto smlouvou, bude o daném sporu rozhodnuto soudem.

 5. Uzavřená Kupní smlouva je uložena v elektronické podobě u prodávajícího, který k ní umožní kupujícímu na vyžádání přístup. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Kupující přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 6. Kopírování, upravování nebo užívání textů, fotek, filmů, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků prodávajícího, včetně jeho webové stránky nebo jejích částí bez souhlasu prodávajícího je zakázáno. Prodávající je oprávněn svá práva k předmětům duševního vlastnictví vymáhat podle zvláštních právních předpisů, zejména podle zákona č. 221/2006 Sb. o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství, v platném znění a podle § 2976 a násl. o nekalé soutěži podle Občanského zákoníku.

 7. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

 8. Znění těchto Obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. Přílohou těchto Obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy pro spotřebitele.

  Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. září 2022