E-MAILEM - info@temperatio.cz

Tradiční evropská medicína s.r.o.
IČO: 14294010
Pod višňovkou 2092/28
140 00  Praha 4 – Krč

 

 

V ………………………, dne……..……………..

 

 

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

Vážení, dne …………….. jsem prostřednictvím Vašeho e-shopu www.temperatio.cz  s Vámi uzavřel/a kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo dodání tohoto zboží: ………………………………………………... Zboží jsem převzal/a dne ………………….….
V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, Vám tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji. Zboží Vám zasílám zpět v samostatné zásilce a žádám o vrácení zaplacené kupní ceny zboží ve výši …………..…….,-Kč, to vše na můj bankovní účet č. ………………..…………. nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

S pozdravem,

 

………………………………...   ……………………..

Jméno a příjmení zákazníka    (vlastnoruční podpis)

adresa telefon a e-mail ……………………………………………………………………………..

 

 

 

Příloha: Faktura – daňový doklad č……………… ze dne ………………... (originál nebo kopie)